Jdi na obsah Jdi na menu
 


OD roku 1998 až 2014

21. 1. 2016

  

                  Stručné seznámení s činnosti obecního úřadu v období let 1998 – 2014

 

Volbami do zastupitelstva obce v měsíci listopadu 1998 byli zvoleni do Zastupitelstva obce Vílanec:  starosta  obce Bohumil Dočekal, místostarostka obce Bohumila Pípová, členové zastupitelstva Jan Novotný, Jaromír Háva, Miluše Bambulová, František Mikeš a Lenka  Přibylová (nyní Danková). Na vlastní žádosti však v měsíci březnu a následně v měsíci květnu roku 1999  odstoupili pan František Mikeš a Lenka Přibylová. Odstupující členy zastupitelstva obce nahradili v zastupitelstvu obce noví zastupitelé obce paní Marie Hávová a Marian Michale.

 Jelikož v předešlém volebním období se v obci zavedla plynofikace  a  vybudoval „Biologický rybník“ a částečně kanalizace, obec  si musela na tyto akce vzít úvěr. Obec Vílanec neměla v počátku volebního období větší finanční prostředky na účtu obce. Při předávání obecního úřadu bylo na kontě obce 235 000 Kč a úvěr obce v počátku činil 3 300 000 Kč.

 V roce 1999 obec požádala o dotaci z programu Kraje vysočina na opravu silniční komunikace v prostoru úseku vedoucí ve směru ke kostelu v obci Vílanec. Dotace  činila 115 000 Kč. Celková částka na opravu byla ve výši 192 000 Kč. Dále obec hradila doplatky za plynofikaci ve výši 60 000 Kč.  Bylo požádáno o dotaci na úroky z úvěru ve výši 101 000 Kč, které byly obci přiděleny. Provedly se na žádost hygieny opravy v mateřské školce.

 V roce 2000 se rozšiřovalo osvětlení v obci Loučky. Byla prodloužena plynofikace a kanalizace u bývalého místa tzv. „Lágru“ a osazení   chodníků od Zábojových,  směrem k domu rodiny Škrdlových, na základě vydaného stavebního povolení s celkovou investicí ve výši  840 000 Kč. K  26.4.2000 odstoupil z funkce starosty pan Bohumil Dočekal a starostkou byla zvolena paní Bohumila Pípová. Místostarostou byl zvolen Marian Michale. Náhradou za pana Bohumila Dočekala začal vykonávat funkci zastupitele obce pan Rudolf Baranec. Ještě za funkce starosty obce pana Bohumila Dočekala byla odprodána budova bývalého objektu hasičské zbrojnice a byla obnovena činnost Sboru dobrovolných hasičů v obci Vílanec (dále jen SDH Vílanec). Starostou SDH Vílanec byl zvolen pan Miloslav Šprynar a velitelem byl pověřen pan Vladimír Krbica. Oba dva tento post doposud zastávají. V této souvislosti obec zakoupila pro členy SDH Vílanec hasičské stejnokroje a začala s opravami techniky, zakoupila hasičskou „stříkačku“ za částku 10 000 Kč a vybavila hasičský sbor novými hadicemi. Byla uložena chránička pod silniční komunikací I/38 v částce 100 000 Kč, jelikož byl předpoklad pro dokončení kanalizace v obci. K  30.6.2000 byl ukončen provoz místní základní školy a mateřské školky a to z důvodů nedostatku žáků v obou zařízeních.

 V roce 2001 se vybudovalo osvětlení kolem místa tzv. „Lágru“ za částku ve výši 156 000 Kč. Bylo požádáno o převody pozemků od Státních lesů ČR na Obec Vílanec, provedla se oprava chodníku kolem p.č. 23 v obci Vílanec, bylo požádáno o dotaci na komunikaci a usazení obrub od rodinného domku rodiny Jirkových směrem k domu č.p. 56 v obci Vílanec. Celková částka na tuto akci činila 280 000 Kč z toho dotace činila 107 000 Kč.

 V roce 2002 byl zpracován „Provozní řád hřbitova obce Vílanec“.  Bylo provedeno letecké snímkování obce Vílanec a Loučky. Byla provedena izolace obvodové zdi kanceláře Obecního úřadu Vílanec a byla provedena oprava chodníku u budovy objektu Obecního úřadu Vílanec a Kulturního domu Vílanec. V obci Loučky došlo k přeložení vodovodního potrubí od objektu vodojemu kolem rodinného domku pana  Danka.

 V roce 2002 se konaly nové volby do zastupitelstva obce, kde byli  v řádných volbách zvoleni noví zastupitelé Obce Vílanec: starostka Pípová Bohumila, místostarosta Rudolf Šmíd, členové zastupitelstva Radomír Zelený, Marie Novotná,  Marie Hávová, Miluše Bambulová a Jaroslav Zach.

 V roce 2003 byl uskutečněn prodej regulační stanice plynu za částku 830 000 Kč, byla opravena komunikace v úseku před rodinným domem rodiny Zábojových v obci Loučky. Byla provedena výměna odtokových dešťových žlabů a okapových svodů na objektu budovy Obecního úřadu Vílanec. V obci Vílanec byly dále usazeny silniční obruby a byla provedena oprava silniční komunikace v úseku od Obecního úřadu Vílanec  ve  směru silniční komunikace v úseku k tzv. „střelnici“ v obci Vílanec, vše za částku 452 000 Kč. Na tento projekt byla přidělena dotace z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina ve výši 117 000 Kč. Obec Vílanec dále zakoupila pracovní stroj „Bělorus“ za částku 80 000 Kč pro potřeby obce.

 Kolem nově vzniklých stavebních parcel v místě tzv. „Lágru“ v obci Vílanec bylo v roce  2004  provedeno prodloužení vodovodního řádu pitné vody a vybudování nové části silniční komunikace. Náklady na tuto komunikaci včetně silničních obrub činily 650 000 Kč. Přidělená dotace z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina činila 195 000 Kč. V obci Loučky bylo provedeno přeložení části vedení elektrického kabelu veřejného osvětlení za částku 35 840 Kč. Obec Vílanec nechala vybudovat v obci Vílanec nové nástupní ostrůvky u autobusové zastávky, byla rozšířena místní knihovny a bylo zakoupeno vozidlo zn.  AVIA na náhradní díly pro SDH Vílanec.

V následujícím roce pokračovala v obci Vílanec oprava silniční komunikace ve směru od bytových domů k bývalé prodejně potravin u autobusové zastávky v obci Vílanec. Tato oprava byla provedena za částku 995 362 Kč, z čehož dotace činila 150 000 Kč. V důsledku neustálých  poruch  na vodovodním řádu, vedoucího od vodojemu v obci Loučky ve směru  k tzv. „ sběrači“, provedla obec první etapu výměny vodovodního řádu. První etapa výměny vodovodního řádu dosáhla částky ve výši  1 366 015 Kč. Vozovka směrem od hlavní  silnice kolem Neradových k potoku byla upravena recyklátem .  Z důvodů zanášení obecní kanalizační sítě v obci Vílanec, ve směru od trv. „střelnice“ směrem do obce Vílanec, byly provedeny terénní úpravy za účelem zabránění dalšího znečišťování a zanášení obecní kanalizační sítě na obecních pozemcích, vše za částku ve výši 294 924 Kč. Obec Vílanec v uvedeném roce rozhodla, a to z důvodu další nevyužitelnosti stroje, odprodat zemní stroj „Bělorus“ a to za částku ve výši 70 000 Kč. Dále Obec Vílanec provedla dokončení započaté etapy výměny vodovodního řádu pitné vody v obci, která byla provedena a dokončena s celkově vynaloženými náklady ve výši 1 367 236 Kč. Částí nákladů, při prováděné výměně vodovodního řádu obce Vílanec, přispěla Obec Čížov a to částkou ve výši 780 000 Kč. Obec Čížov je odběratelem pitné vody z vodovodního řádu obce Vílanec, na základě uzavřené smlouvy o dodávce pitné vody.

V roce 2006 SDH Vílanec bylo požádáno z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina o dotaci na  technické vybavení. V roce 2006 Obec Vílanec požádala o finanční dotaci z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina na vybavení členů SDH Vílanec. Celková finanční částka, na pořízení vybavení pro členy SDH Vílanec, dosáhla částky ve výši  52 000 Kč, z toho finanční dotace poskytnuta z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina byla  ve výši 31 000 Kč. Obec Vílanec schválila provedení opravy střechy v prostoru  nad sálem Kulturního domu obce Vílanec, kdy původní povrch střechy byl již ve velice špatném stavu a bylo nutné provést jeho opravu. Zároveň byl proveden nový nátěr plechové střechy nad Obecním úřadem Vílanec a části střechy Kulturního domu obce Vílanec. V prostoru kolem autobusové zastávky a čekárny v obci Vílanec docházelo k opakovaným zaplavování pozemků povrchovou vodou. Kanalizační řád pod bývalou požární nádrží protékající vodu neodváděl v požadovaném množství. Došlo tedy k celkové opravě a posílení kanalizačního řádu v uvedeném místě a tato povrchová voda byla zároveň svedena do jiné části kanalizačního řádu sítě. Od provedení opravy a posílení kanalizačního řádu již nedochází k zaplavování prostranství centra obce Vílanec, zejména prostoru kolem autobusové zastávky. Náklady na provedení této akce činily výdaj ve výši  515 000 Kč.

 

Ve volbách v roce 2006 byla zvolena starostkou obce Bohumila Pípová, místostarosta Rudolf Šmíd, členy zastupitelstva byli zvoleni Radomír Zelený, Tomáš Pelán, Petr Dufek, Jaroslav Zwanzger a Lenka Maršánová. V roce 2006 byla provedena revitalizace rybníka na pozemku bývalé školní zahrady v obci Vílanec. Obec Vílanec požádala na uvedenou akci revitalizace rybníka o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Celkové náklady na revitalizaci rybníka činily 1 193 000 Kč, z toho dotace činila 980 000 Kč.

 V roce 2007 byla provedena oprava, za přispění dotací z Programu na obnovu venkova Kraje Vysočina, účelové komunikace v místě a úseku pod zv. „Lágrem“. Z celkových nákladů 248 464 Kč činila dotace 119 000 Kč. Byla provedena plynofikace budovy Obecního úřadu Vílanec v částce 206 000 Kč. Jelikož Obec Vílanec neměla v uvedené době zpracovaný Územní plán obce Vílanec. Na základě toho zastupitelstvo obce rozhodlo zadat zpracování a vyhotovení Územního plánu pro obec Vílanec.

 V měsíci březnu 2008  došlo k výměně člena zastupitelstva. Za Radomíra Zeleného  nastoupil Jiří Blažek. Obec měla již vydané 2 roky stavební povolení na dokončení kanalizačního řádu v obci a propojení celé obce do Biologického rybníka v obci Vílanec. Bylo požádáno na Ministerstvo zemědělství ČR o přidělení dotace. Obci Vílanec byly dotace schváleny,  ale z důvodu nedostatku financí  bylo jejich přidělení odloženo. Náklady na kanalizaci činily 6 595 002 Kč. Z Ministerstva zemědělství ČR byla obci přidělena dotace ve výši 3 990 000,- Kč a od Kraje Vysočina, kde obec rovněž dotace žádala, byla obci přidělena dotace ve výši 650 000 Kč.

Z důvodů zatékání do budovy bývalé Základní školy Vílanec byla provedla výměna střešní krytiny a výměna části poškozených trámů a trámů napadených hnilobou střešní konstrukce. Zároveň byla souběžně provedena oprava podlahy části půdního prostoru, vše za částku 442 203 Kč. Na rekonstrukci silniční komunikace v obci Vílanec v místě za hřbitovem bylo rovněž požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina. Skutečné náklady na uvedenou rekonstrukci činily 335 142 Kč z toho přidělená dotace ve výši 116 000 Kč.

V roce 2009 byla provedla výměna elektroinstalace v kanceláři Obecního úřadu obce Vílanec a v sále Kulturního domu obce Vílanec za částku 101 393 Kč. Byla provedena výměna oken a dveří  v uvedených objektech za částku 199 225 Kč a byla provedeny celková rekonstrukce kuchyňky a sociálního zařízení v Kulturním domě obce Vílanec. Náklady na rekonstrukci činily 614 568 Kč. Dotace na rekonstrukci byly od Kraje vysočina přiděleny ve výši 134 000 Kč. Proplaceny byly dále vícepráce ve výši 54 846 K4 a vybavení kuchyňky nábytkem ve výši 45 000 Kč. V obci Loučky se rozšiřovalo nohejbalové hřiště a byla zakoupena stavební buňka ve výši 20 000 Kč.

V obci Vílanec docházelo k častým poruchám na vodovodním řádu obce. Na základě uvedených  poruch na vodovodním řádu obce byla provedena první etapa výměny tohoto vodovodního řádu a to v úseku  kolem silniční komunikace I/38 v obci Vílanec. Náklady na tuto opravu činily 2 287 997 Kč. Současně s opravou vodovodního řádu se provedla oprava chodníků v obci Vílanec. Na opravu chodníků bylo požádáno opět o dotaci ve výši 111 000 Kč. Celkové náklady na opravy činily 456 974 Kč. Mimo zmíněné opravy bylo provedeno osazení okenních žaluzií do oken v sále Kulturního domu obce Vílanec, bylo opraveno podium v sále kulturního domu a byla provedena oprava propadlé kanalizační sítě u Obecního úřadu Vílanec. V obci Loučky byla provedena oprava skladu na nářadí u antukového hřiště.

Ve volbách do zastupitelstva obce v roce 2010 byli do Zastupitelstva obce Vílanec zvoleni : starostka Bohumila Pípová, místostarosta  Bc. Rudolf Šmíd, členové zastupitelstva obce Ing. Vítězslav Vičan, Tomáš Pelán, Lenka Maršánová , Marcela Zelená a Jan Novotný. Bylo nutné dokončit výměnu vodovodního řádu v obci Vílanec od č.p. 6 k č.p. 56.  Tyto náklady činily 1 100 775 Kč. Pro SDH Vílanec byla zakoupena nová hasičská „stříkačka“ a pro činnost a práci s dětmi obec zakoupila ozvučovací techniku. Zároveň bylo zakoupeno vybavení pro dětský koutek.

Při přívalových a větších  deštích docházelo v obci Vílanec k zaplavování domu č.p. 14. Na základě těchto skutečností nechala obec usadit, kolem silniční komunikace I/38, zvýšené silniční obruby a zároveň provedla rozšíření silniční komunikace v místě tzv. „uličky“ v obci Vílanec, vše  za částku 63 525 Kč. Pro  SDH Vílanec bylo zakoupeno vozidlo zn. AVIA pro 17 cestujících. Vozidlo zn. AVIA bylo zakoupeno za částku 42 000 Kč.

V tomto roce postihly obec Vílanac velké přívalové deště, kdy docházelo k zaplavování pozemků obce i pozemků soukromých osob a s tímto spojené zanášení obecní kanalizační sítě. Členy SDH Vílanec byl zhotoven propustek v prostoru podél silniční komunikace pod fotbalovým hřištěm  mezi obcí Vílanec a Loučky.  Povrchová voda tekoucí z těchto přilehlých pozemků byla uvedeným propustkem částečně svedena do přilehlého rybníka v majetku obce. Materiál včetně odměn na zhotovení propustku činil 100 000 Kč.

V obci Loučky byla v roce 2013 opravena místní komunikace za přispění dotace z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina v celkových nákladech ve výši 334 560 Kč, přičemž dotace činila 111 000 Kč. V prostoru kolem autobusové čekárny a v prostoru pozemků pod kostelem v obci Vílanec se za přispění Kraje Vysočina provedla úprava prostranství, včetně usazení mobiliáře,  za celkovou částku 265 848 Kč, kdy z této částky činila dotace ve výši 107 000 Kč. Mezi domy č. p. 7 a 8 v obci Vílanec bylo provedeno opatření v podobě záchytného zařízení na povrchovou vodu s cílem zamezení zanášení kanalizačního řádu, který je  v majetku obce Vílanac, v celkových nákladech ve výši 31 930 Kč. V obci Loučky byla schválena a zkolaudována, na základě podané žádosti na stavební úřad, stávající stavba skladu na nářadí a do objektu skladu na nářadí, sloužící pro sportovní aktivity – nohejbalu a volejbalu, zhotovena  přípojka přívodu elektrické energie. Bylo vyřazeno staré vozidlo  zn. AVIA, které bylo využíváno SDH Vílanec a bylo zakoupeno nové vozidlo zn. AVIA, pro činnost SDH Vílanec.

 V roce 2013  byl postaven nový objekt budovy skladu  požární techniky v obci Vílanec za částku 1 114 136 Kč. Bylo nutné provést odvlhčení budovy bývalé základní školy v obci Vílanec v celkových nákladech ve výši 128 046 Kč.  Na místním hřbitově v obci Vílanec byla opravena hřbitovní zeď a byly usazeny historické náhrobky. Zároveň byl upraven prostor pod kontejnery na nádoby na komunální odpad u místního hřbitova a osazeno zábradlí kolem cesty ke hřbitovu v celkovém nákladu ve výši 124 878 Kč. Na budově bývalé základní školy v obci Vílanac byla provedena výměna oken a bylo provedeno zateplení  budovy  v celkových nákladech ve výši 2 599 794, z toho byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 1 413 683 Kč.

V obci Loučky byla opravena místní silniční komunikace, za přispění dotací ve výši 109 000 Kč z Programu obnovy venkov Kraje Vysočina a to v celkových nákladech 436 874 Kč a byly vyměněny vodovodní hydranty a uzávěry na vodovodním řádu obce v celkových nákladech ve výši 236 000 Kč.

 

V roce 2014 se pokračovalo v celkové rekonstrukci objektu bývalé budovy základní školy v obci Vílanec. Výběrovým  řízením vybrala výběrová komise   z předložených nabídek jednotlivých firem firmu ke zhotovení a realizaci uvedené akce s nejnižší cenovou  nabídkou ve výši 6 885 523 Kč. Do konce volebního období bylo průběžně uhrazeno  za provedené stavební práce 3 212 518 Kč  Tyto náklady hradila Obec Vílanec se svého rozpočtu. Instalace a zhotovení  nového topného systému v objektu bývalé základní školy v obci Vílanec činila náklad ve výši 471 687 Kč a dotace z MPO  činily 173 155 Kč. Úprava veřejné plochy za Obecním úřadem Vílanec byla provedena za pomocí dotací z Programu obnovy venkov Kraje Vysočina, kdy tato úprava veřejné plochy činila celkem částku ve výši 240 704 Kč, kdy dotace činila částku ve výši 106 000 Kč. Při této úpravě plochy bylo také nutné provést opravu septiku náležející k budově č. p. 1 v obci Vílanec, za částku v celkové výši  26 480 Kč. Obec Vílanec, při předávání obecního úřadu po volbách novému zastupitelstvu, měla na účtech  včetně dotací, které byly obci připsány na účty  v listopadu roku 2014, finanční hotovost ve výši  10 759 196 Kč. Během předešlých volebních období byl Obcí Vílanec také uhrazen úvěr obce z minulých let.

Obec Vílanec přispívala na sportovní aktivity, které v obci provozovaly nebo provozují sportovní činnost ( v minulosti kopaná, v současnosti nohejbal, hasičský sport atd.).  Obec Vílanec přispívala na provoz a činnost pojízdné prodejny, která v obci pro občany zajišťovala prodej potravin a dalších základních spotřebních věcí. Občanům obce, kteří dosáhli věku starobního důchodu, předávali zástupci obce vždy v období vánočních svátků, vánoční balíčky s přáním do nového roku. Zastupitelé obce, občanům obce, kteří dosáhli významného životního jubilea, předávali věcný dar s přáním k jejich  životnímu jubileu. Obec Vílanec  přispívala finančními prostředky na  pořádání a zajišťování dětských besídek, karnevalů a dalších činností a akcí pořádané ve prospěch dětí a mládež a akcí pořádané i pro občany v důchodovém věku.

Nejsou zde uvedeny všechny další činnosti, které byly Obcí Vílanec za toto období zajišťovány.

 Vypracovala B.Pípová        

             

   FOTO na: http://vilanectihasici.rajce.idnes.cz